Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Läs och Skriv

Läs-Skriv är ett läs- och stavningsprogram och utgörs av ett grundprogram till vilket man väljer olika bokfiler/övningar.

Läs-Skriv utgörs av ett grundprogram till vilket man väljer olika bokfiler/övningar. De sex bokfilerna är följande:

LSL(låg), LSH1(mellan), LSH2(hög-gymnasiet), LSH3(gymnasiet), LSRime1(låg) och LSRime2(mellan-hög)

Varje bokfil består av 20 systematiskt uppbyggda övningar i varierande svårighetsgrad. Varje övning består i sin tur av 22 ord. Eleven kan sluta, innan alla ord är gjorda.

I programmet Läs-Skriv presenteras ett ord som helord eller i segment. Presentationen är endera visuell, auditiv eller auditiv/visuell. När det gäller den visuella presentationen så kan eleven själv välja en exponeringstid mellan 50 ms och 5000 ms.

Efter att ordet eller alla ordsegment getts ska eleven stava till ordet och kan då arbeta interaktivt med visuell och auditiv feedback. Det betyder att eleven när helst han/hon vill kan få ordet/ordsegmenten presenterade på nytt, men också att eleven när helst han/hon önskar kan få auditiv feedback på vad han/hon dittills skrivit. Det senare förutsätter dock att datorn har talsyntes, som finns beskriven på hemsidan under fältet Talsyntes.

Det finns även möjlighet till automatisk resultatstyrd exponeringstid, vilket betyder att programmet kontinuerligt granskar hur eleven klarat av att stava till de tre sist skrivna orden. Elever som tragglar sig fram - har alla rätt men läser långsamt - skyndas på, exponeringstiden minskar. Elever som däremot chansar sig fram - läser snabbt men har många fel - kommer att bromsas upp, exponeringstiden ökar.

Programmet har överskådlig resultatsammanställning över fel, rätt, exponeringstider, repetitioner och poäng. Poänggivningen baseras på antal rätt stavade ord, vald exponeringstid, svårighetsgrad samt användning av feedback/ hjälp. Användning av hjälp/repetitioner leder till att poängen minskas något. Däremot påverkas ej poängen av hur lång tid eleven använt för att stava till ordet. Vid stavning uppmuntras och eftersträvas ett reflektivt arbetssätt.

I loggar kan elevens stavning studeras noggrant över tid och gjorda felstavningar kan plockas fram såväl sorterade efter feltyper som sorterade i tid eller sorterade i alfabetisk ordning. Man kan lätt i loggarna få fram statistik på medelvärden, spridning och frekvens både på det totala antalet resultat och på delresultat under viss tid. Möjlighet finns att kopiera resultaten till avancerade kalkylprogram för uppritning av kurvor och diagram.
273.gif

Detaljer

Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
MG Läs och Skriv AB
Behörighets-hantering för serveryta
Ja