Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för den personliga integriteten förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun.

 

För de tjänster som finns på denna webbplats tar utbildningsförvaltningen ett centralt ansvar för att personuppgifter hanteras på ett säkert, lagligt och korrekt sätt.

 

Observera att skolor och enheter inte själva kan teckna personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer, det kan endast göras av Utbildningsnämnden.Det som central förvaltning tar ansvar för är:

 • Granskning av tjänsten ur säkerhetsperspektiv.
 • Teckna personuppgiftsbiträdesavtal mellan Utbildningsnämnden i Stockholms stads och tjänsteleverantören.
 • I vissa specificerade fall ansvarar central förvaltning även för kontohantering inklusive gallring av konton.

Skolorna/enheterna och deras användare tar ansvar för att:

 • Inga andra uppgifter än de som är nödvändiga för att uppfylla tjänstens syfte hanteras.
 • Inga känsliga personuppgifter hanteras. (Se GDPR art 9)
 • Personer med skyddade personuppgifter hanteras i linje med utbildningsförvaltningens anvisningar och stadens riktlinjer.
 • I de fall skolan/enheten själv hanterar konton åligger det skolan/enheten att gallra informationen i enlighet med gällande regler.
 • Skolan/enheten ska informera alla vars personuppgifter hanteras om att det görs, i vilka system, varför och hur de kan få ut uppgifterna samt kan begära rättelse.

 • Tänk på följande när du gör noteringar i fritextfält:
  • Notera endast relevanta fakta och gör det ur en objektiv synvinkel. Undvik personliga reflexioner!
  • Skriv inte sådant som du själv skulle uppleva som kränkande om noteringen gällde dig.
  • Allt som skrivs där ska var direkt relaterat till uppgiften. De får ej vara generella utlåtanden om elevens utveckling. Till exempel får de ej jämföra med tidigare prestationer, beskriva elevens kunskaps­utveckling eller hur eleven visat sina förmågor vid andra tillfällen.
  • Man får däremot skriva bedömningar och kommentarer om elevens aktuella arbete.

   Det är ej tillåtet att skriva:

  • Noteringar som kan upplevas som kränkande/nedlåtande eller personliga.
  • Särskilt känsliga personuppgifter såsom:
   • ras eller etniskt ursprung,
   • politiska åsikter,
   • religiös eller filosofisk övertygelse,
   • medlemskap i en fackförening,
   • hälsa,
   • en persons sexualliv eller sexuella läggning,
   • genetiska uppgifter och
   • biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.
  • !!!! ;  #### samt dylika koder, som betyder det man internt har kommit överens om.
  • Värderande omdömen till elevens specifika förmågor kopplade till kunskapskraven (och därmed mer ”personliga förhållanden”).
  • Beskrivningar av hemförhållanden.
  • Användning av "sjuk" som frånvaroorsak.
  • Beskrivningar av relationer mellan eleverna.
  • Anteckning om personnummer.
Mer information om detta finns på Intranätet. Använd länkarna nedan.

Personuppgifter och dataskydd på utbildningsförvaltningen

GDPR för skolor - att tänka på

(Länkarna till Intranätet kan man bara använda om man är inloggad i Stadens nätverk)

Varje skola och enhet ska ha en kontaktperson som är ansvarig för information kring personuppgiftshantering och som kan bistå skolans personal, samt ta reda på mer information om det krävs. Har ni specifika frågor kring någon av de tjänster som finns på webbsidan kan ni också vända er direkt till oss eller respektive leverantör.


Själva webbplatsen hanterar inga personuppgifter om dig som användare.